Địa chỉ: Số 47 Trần Phú – Thành phố Đà Nẵng

ĐT: 511 – 3821566

Fax: 0511 – 3829875