Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

  ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP QUANG VIỆT NAM 

 

       Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các cổ đông sáng lập ngày    /2008. Căn cứ vào: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.

   (Adobe® Acrobat® - 1.5 MB): Download