THIẾT BỊ TRUY NHẬP ĐA DỊCH VỤ

 Thiết bị truyền dẫn quang thoại

 Modem truyền số liệu .Truyền hình cáp

Thiết bị truy nhập đa dịch vụ

Thiết bị truyên dẫn quang phi thoại

Modem truyền số liệu, codec, truyền hình, CATV...

 Thiết bị cận thuê