Địa chỉ: Số 34 - Đường Nguyên Thị Lưu - Thành phố Bắc Giang
ĐT: 0240 – 3855771