Địa chỉ: 393 Trưng Nữ Vương – Thành phố Đà Nẵng

ĐT: 0511 – 221028

Fax: 0511 - 3625071

 

 

 

Các tin khác