Qua 15 năm nỗ lực phấn đấu, Công ty CP cáp quang Việt Nam VINA-OFC đã và đang trở thành  Công ty sản xuất kinh doanh hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin quang tại Việt Nam. Công ty VINA-OFC là địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng, là đối tác uy tín với nhà cung cấp.

 

C«ng ty Cæ PHÇN C¸P quang VIÖT NAM VINA-OFC
Sè 1- Ngâ Nói Tróc - Giang V¨n Minh-Ba §×nh-Hµ Néi          Tel.: (84-4) 3.7223838
                                                                                                     Fax: (84-4) 3.7223030

                                

 

Hå s¬ kinh nghiÖm

1. Sè n¨m kinh nghiÖm trong viÖc cung cÊp c¸p quang vµ phô kiÖn: 14 n¨m

lo¹i  h×nh

Sè n¨m kinh nghiÖm

1.      Cung cÊp thiÕt bÞ viÔn th«ng tư­¬ng tù gãi thÇu (c¸p quang c¸c lo¹i vµ phô kiÖn).

14 n¨m

2.      Cung cÊp thiÕt bÞ truy nhËp V5.2

12 n¨m

3.      §éi ngò kü thuËt viªn l¾p ®Æt, b¶o hµnh, b¶o dưỡng vµ sửa ch÷a

14 n¨m

2. Danh môc c¸c hîp ®ång trong 4 năm gÇn ®©y ®· hoÆc ®ang thùc hiÖn:

stt

Tªn kh¸ch hµng

Sè H§

Sè lượng c¸p

( Km )

Gi¸ trÞ H§

Khu vùc

1

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Quèc gia Lµo (ETL)

007- 2004

500

$850,000.00

Lµo

2

Ban qu¶n lý dù ¸n khu vùc 1

 018 - 2004

167.456

$292,018.01

ViÖt Nam

3

C«ng ty vËt tư­ B­ưu ®iÖn 1 - Chi nh¸nh thµnh phè Hå chÝ Minh

026 - 2004

88.2

$171,549.40

ViÖt nam

4

ưu ®iÖn tinh Thõa Thiªn HuÕ

028 -2004

50.92

$71,555.66

ViÖt nam

5

ưu ®iÖn tØnh §ång Nai

032 - 2004

63.5

$130,050.60

ViÖt nam

6

C«ng ty cæ phÇn §iÖn tö tin häc viÔn th«ng ( TELEFOR )

033 - 2004

33

$36,000.00

ViÖt Nam

7

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Quèc gia Lµo (ETL)

051 - 2004

100

$ 100.000.00

Lµo

8

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Quèc gia Lµo (ETL)

062 - 2004

300

$300,000.00

Lµo

9

ưu ®iÖn tØnh §¾k L¾k

042 - 2004

72.56

$74,308.70

ViÖt Nam

10

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Quèc gia Lµo (ETL)

102 - 2004

150

$150,000.00

Lµo

11

C«ng ty ®iÖn tö vµ ViÔn th«ng VTC

044 - 2004

34.8

$32,868.00

ViÖt Nam

12

C«ng ty vËt t­ưưu ®iÖn 1 ( Cokyvina )

050 - 2004

41.6

$74,120.40

ViÖt Nam

13

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Quèc gia Lµo (ETL)

051 - 2004

100

$100,000.00

Lµo

14

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Quèc gia Lµo (ETL)

ETL/VINA/01/05

2000

$2,450,000.00

Lµo

15

C«ng ty TNHH Kü Th­ương

018 - 2005

86.457

$67,435.06

ViÖt Nam

17

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Quèc gia Lµo (ETL)

020 - 2005

224

$302,560.00

Lµo

18

C«ng ty Cæ phÇn ®iÖn tö c«ng tr×nh VNC

027 - 2005

80

$32,500.00

ViÖt nam

19

ưu ®iÖn tØnh B¾c Giang

034 - 2005

20

$15,030.40

ViÖt Nam

20

C«ng ty cæ phÇn BHS

039 - 2005

136.205

$67,201.06

ViÖt Nam

21

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Qu©n ®éi ( VIETTEL)

01/VIETTEL/
VINA-GSC/2005

100

$129,140.34

ViÖt Nam

22

C«ng ty cæ phÇn BHS

044 - 2005

102.7

$48,157.31

ViÖt nam

23

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Quèc gia Lµo (ETL)

ETL/VINA/01/06

2100

$2,400,000.00

Lµo

24

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Quèc gia Lµo (ETL)

009 - 2006

300

$368,000.00

Lµo

25

C«ng ty ®iÖn tö vµ ViÔn th«ng VTC

014 - 2006

50

$29,218.75

ViÖt Nam

26

C«ng ty Cæ phÇn VNCOM

016 - 2006

185.1

$75,124.50

ViÖt nam

27

C«ng ty TNHH VËt liÖu ®iÖn v© thiÕt bÞ viÔn th«ng Phóc Léc

017 - 2006

132.3

$71,954.43

ViÖt Nam

28

C«ng ty ®iÖn tö vµ ViÔn th«ng VTC

020 - 2006

100

$58,437.50

ViÖt Nam

 

29

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Quèc gia Lµo (ETL)

021 - 2006

540

$640,000.00

Lµo

 

30

C«ng ty Cæ phÇn 3T

038 - 2006

113

$80,685.00

ViÖt nam

 

31

C«ng ty Cæ phÇn 3T

039 - 2006

222.27

$110,410.36

ViÖt nam

 

32

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Quèc gia Lµo (ETL)

ETL/VINA/01/07

2100

$2,400,000.00

Lµo

 

33

C«ng ty TNHH Kü ThuËt N¨ng L­îng

007 - 2007

391.742

$439,388.71

ViÖt nam

 

34

C«ng ty TNHH C«ng nghÖ liªn kÕt truyÒn th«ng
( COMLINK )

009 - 2007

54.431

$29,974.86

ViÖt nam

 

35

C«ng ty TNHH C«ng nghÖ liªn kÕt truyÒn th«ng
( COMLINK )

010 - 2007

103.38

$49,807.31

ViÖt nam

 

36

Cty TNHH D÷ liÖu vµ TruyÒn th«ng ViÖt Nam

011 - 2007

145.215

$147,568.99

ViÖt nam

 

37

C«ng ty Cæ phÇn 3T

021 - 2007

59.92

$48,848.02

ViÖt nam

 

38

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Quèc gia Lµo (ETL)

022 - 2007

340

$356,600.00

Lµo

 

39

C«ng ty TNHH C«ng nghÖ liªn kÕt truyÒn th«ng
( COMLINK )

025 - 2007

73.66

$40,513.00

ViÖt nam

 

40

C«ng ty ®iÖn lùc 1

02-VTNT4/PC1-LSC-ETC

138.161

$290,262.03

ViÖt nam

 

41

C«ng ty ®iÖn lùc 1

04-VTNT4/PC1-LSC-ETC

216.572

$410,826.01

ViÖt nam

 

42

Cty TNHH ViÔn Th«ng Tin Häc H÷u Long

051 - 2007

48

$37,620.00

ViÖt Nam

 

43

C«ng ty ViÔn th«ng §¾k L¾k §¾k N«ng

087-2007

109.33

$78,476.44

ViÖt Nam

 

44

C«ng ty Cæ phÇn DÞch vô ViÔn Th«ng Vµ In B­u ®iÖn

067-2007

218.12

$119.44

ViÖt Nam

 

45

C«ng ty Cæ phÇn T©n Toµn Th­ư

100-2007

361

$195.16

ViÖt Nam

 

46

C«ng ty Cæ PhÇn dÞch vô Kü ThuËt ViÔn Th«ng
( TST )

112-2007

110.306

$65.76

ViÖt Nam

 

47

C«ng ty Cæ PhÇn dÞch vô Kü ThuËt ViÔn Th«ng
( TST )

026-2008

347.32

$255.242,72

ViÖt Nam

 

48

C«ng ty Cæ PhÇn dÞch vô Kü ThuËt ViÔn Th«ng
( TST )

048-2008

212.435

$170.197,00

ViÖt Nam

 

49

C«ng ty Cæ PhÇn dÞch vô Kü ThuËt ViÔn Th«ng
( TST )

049-2008

845.292

$492.245,00

ViÖt Nam

 

50

C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn c«ng nghÖ ADTEC

082-2008

119

$194.446,78

ViÖt Nam

 

51

ViÔn th«ng B¾c Giang

087-2008

275.711

$276.075,45

ViÖt Nam

 

52

C«ng ty cæ phÇn ®iÖn tö tin häc ViÔn th«ng

312/H§KT2008/VTYB-TEL

94.4

$148.396,47

ViÖt Nam

 

53

Tæng c«ng ty ViÔn Th«ng Quèc gia Lµo (ETL)

ETL/VINA-OFC/05/08

604

$589.320,00

Lµo

 

Tng cng

15,162.063

13,558,591.213

 
Trªn ®©y lµ mét sè dù ¸n tiªu biÓu VINA-OFC ®· thùc hiÖn tõ 2004-2008. Ngoµi ra cßn mét sè dù ¸n nhá kh¸c kh«ng ®­ược liệt kê ở đây.

 

                                                                                                                                  c«ng ty vina-OFc