Công ty cổ phần cáp quang Việt Nam VINA-OFC (tiền thân là Công ty VINA-GSC thành lập ngày 28/12/1993).
Giấy chứng nhận số: 0110031000001 cấp ngày 16 tháng 6 năm 2008 (đăng ký lại theo Quyết của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội)

 §         Nhà máy: Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội.       

      Điện thoại: 04 - 37223838    Fax: 04 – 37223030

§         Văn phòng: Số 1 - Giang Văn Minh - Ba Đình - Hà Nội.    
            
Điện thoại:  04 - 38780066     Fax: 04 - 38780063 

                                                                                                                                                                                  Vốn điều lệ:
89.100.000.000 VNĐ (Tám mươi chín tỷ, một trăm triệu đồng Việt Nam) do các nhà đầu tư đã góp đủ 100% vốn điều lệ vào trước ngày  30/11/1996 (tỷ giá 1 USD = 11.000đồng - theo báo cáo kiểm toán năm 2004, 2005 và 2006), tương đương 8.100.000 USD (tám triệu, một trăm nghìn đô la Mỹ) và được chia thành 8.910.000 cổ phần bao gồm:

.     Tổng số cổ phần                      : 8.910.000 cổ phần

   .      Loại cổ phần                           : phổ thông

                .     Mệnh giá cổ phần                    : 10.000 VNĐ

                .     Cổ đông sáng lập đăng ký mua: 8.910.000 cổ phần

                .     Cổ phần dự kiến chào bán       : không     

        

Trong đó, tỷ lệ góp vốn của các cổ đông như sau:

v    TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT) góp 44.550.000 (bốn mươi bốn tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 4.455.000 (bốn triệu bốn trăm năm mươi năm ngàn) cổ phần, chiếm 50% vốn điều lệ.

v     CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG (TST) góp 2.275.000.000 (hai mươi hai tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) tương đương 2.227.500 (hai triệu, hai trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm) cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.

v     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC) góp 22.275.000.000 (hai mươi hai tỷ, hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng) tương đương 2.227.500 (hai triệu, hai trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm) cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.