SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY VINA-OFC

Ban giám đốc

§   BàTrần Mỹ Hạnh                     Tổng giám Đốc

§  Ông:   Nguyễn Tuấn Anh                     Phó Tổng giám Đốc
 v     Phụ trách ISO

§   Ông: Nguyễn Tuấn Anh  

v     Khối văn phòng

§   Phòng Hành chính- Nhân sự:     Ông: Hoàng Văn Việt       - Trưởng phòng

§   Phòng Kế toán- Tài chính:         Bà: Lã Diệu Linh              - Trưởng phòng   

§   Phòng Kế hoạch- Vật tư:           Ông: Nguyễn Tuấn Anh      - Trưởng Phòng

§   Phòng Kinh doanh:                    Ông:  Nguyễn Trân Thanh   - Trưởng phòng
            §   Phòng RD:           Ông:  Phan Văn Tuệ    - Trưởng phòng
            §   Phòng phòng Marketing và Kinh doanh quốc tế:                         Ông:  Nguyễn Tường Quân    - Trưởng phòng 

v     Khối sản xuất

§         Trung Tâm Bảo Hành Thiết Bị:    Ông: Trần Đình Huy - Trưởng TT

§         Phòng  TN & TD Quang:              Bà: Đồng Thị Hoàn – Trưởng  phòng 

§        Xưởng sản xuất:                               Ông: Trần Quang Dũng Dũng - Quản đốc