SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY VINA-OFC

Ban giám đốc


§   Ông: Cao Hồng Việt                     Tổng giám Đốc

§   :     Trần Mỹ Hạnh                       Phó Tổng giám Đốc
            §  Ông:   Nguyễn Tuấn Anh                 Phó Tổng giám Đốc
 v     Phụ trách ISO

§   Ông: Nguyễn Tuấn Anh  

v     Khối văn phòng

§   Phòng Hành chính- Nhân sự:     Ông: Hoàng Văn Việt      - Trưởng phòng

§   Phòng Kế toán- Tài chính:         Bà: Lã Diệu Linh             - Trưởng phòng   

§   Phòng Kế hoạch- Vật tư:           Ông: Nguyễn Tuấn Anh    - Trưởng Phòng

§   Phòng Kinh doanh:                  Ông:  Phạm Ngọc Chung    - Trưởng phòng

v     Khối sản xuất

§         Trung Tâm Bảo Hành Thiết Bị:         Ông: Trần Đình Huy - Trưởng TT

§         Phòng  TN & TD Quang:                   Bà: Đồng Thị Hoàn – Trưởng  phòng 

§        Xưởng sản xuất:                                 Ông: Trần Quang Dũng Dũng - Quản đốc