SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY VINA-OFC

Ban giám đốc


§   Ông: Nguyễn Thanh Hải            Tổng giám Đốc

§   Ông: Cao Hồng Việt                  Phó Tổng giám Đốc

v     Phụ trách ISO

§   Ông: Nguyễn Văn Hùng  

v     Khối văn phòng

§   Phòng Hành chính- Nhân sự:     Ông: Văn Trọng Nghĩa - Trưởng phòng

§   Phòng Kế toán- Tài chính:         Bà: Nguyễn  Thu Thủy - Trưởng phòng   

§   Phòng Kế hoạch- Vật tư:           Ông: Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Phòng

§   Phòng Kinh doanh:                     Bà: Trần Mỹ Hạnh - Trưởng phòng

v     Khối sản xuất

§         Phòng RD&M:                        Ông: Phan Văn Tuệ - Trưởng phòng

§         Phòng  TN & TD Quang:        Bà: Đồng Thị Hoàn – Trưởng  phòng 

§        Xưởng sản xuất:                      Ông: Nguyễn Viết Dũng - Quản đốc